அகர்மாவின் விதை

‘என்னிடம் இருட்டைக் கொண்டு வா, நான் தான் அதை விலக்கினேன் என்று ஒப்புக்கொள்கிறேன் ‘ வெளிச்சம் கல்வியும் அறிதலும் நம் ஊரில் ஓர் சிறிய பட்டாம்பூச்சியின் சிறகின்…

“மிதந்தது காகிதம், கரைந்தது மரம்”

‘மரம் வளர்ப்போம் மழை பெறுவோம்’……. ‘நிலத்தடி நீர் காப்போம்’….. இவ்வாறு பல்வேறு கோஷங்களும், மேற்கோள்களும் காதில் விழுந்து கொண்டிருக்கின்றது. இன்றைய சூழலில் நாம் அனைவரும் நிலத்தடி நீர்,…

What an AMAZING RACE…!

The old city of Hyderabad witnessed children and mentors of the Oakridge SGLI Programme play the Amazing Race. In tandem…

Akarmaa Seek

‘We cannot live better than in seeking to become better’ ‘Akarmaa Seek’ aspires school children to nurture their inner conscience…