“மிதந்தது காகிதம், கரைந்தது மரம்”

‘மரம் வளர்ப்போம் மழை பெறுவோம்’……. ‘நிலத்தடி நீர் காப்போம்’….. இவ்வாறு பல்வேறு கோஷங்களும், மேற்கோள்களும் காதில் விழுந்து கொண்டிருக்கின்றது. இன்றைய சூழலில் நாம் அனைவரும் நிலத்தடி நீர், … More

What an AMAZING RACE…!

The old city of Hyderabad witnessed children and mentors of the Oakridge SGLI Programme play the Amazing Race. In tandem … More

Akarmaa Seek

‘We cannot live better than in seeking to become better’ ‘Akarmaa Seek’ aspires school children to nurture their inner conscience … More

அகர்மாவின் விதை

‘என்னிடம் இருட்டைக் கொண்டு வா, நான் தான் அதை விலக்கினேன் என்று ஒப்புக்கொள்கிறேன் ‘ வெளிச்சம் கல்வியும் அறிதலும் நம் ஊரில் ஓர் சிறிய பட்டாம்பூச்சியின் சிறகின் … More